qianying|网址

       
       

            Faculty

            An Overview of the Scholars of LZU

            LZU now has 15 teachers elected academicians of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering, 10 are appointed as leading talents of the “Ten Thousand Talents Plan”. There are 18 distinguished professors awarded by the “ Yangtze River Scholars Program”, 22 winners of National Outstanding Youth Fund, 12 candidates selected in the National Millions Program, 8 leading young talents of the“Innovative Talents Development Project”, 4 winners of the “Teaching Masters Award” in higher education by the Ministry of Education, 5 leading youth talents of “Ten Thousand Talents Plan”, 4 youth candidates of “Yangtze River Scholar Program”, 23 winners of the national Science Fund for Outstanding Young Scholars and 129 Talents of the New Century honored by the Ministry of Education. At the provincial level, there are 27 Top Teachers of Higher Education and 88 Provincial Leading Talents.

            Academicians of the Chinese Academy of Sciences
            1. Li Jijun
            2. Chou Jifan
            3. Li Can
            4. Yao Tandong
            5. Zheng Xiaojing
            6. Tu Yongqiang
            7. Yan Chunhua
            8. Zhang Zhaoxi
            9. Chen Fahu
            10. Ding Lin
            Academicians of the Chinese Academy of Engineering
            1. Ren Jizhou
            2. Tang Zhongli
            3. Nan Zhibiao
            4. Zhou Xuhong
            5. Wang Rui
            Leading Personnel of the Ten Thousand Talents Program
            1. Wang Rui
            2. Wang Wei
            3. Zhang Haoli
            4. Qin Yong
            5. Deng Jianming
            6. Xiong Youcai
            7. Bao Guoxian
            8. Wang Naiang
            9. Wu Wangsuo
            10. Gao Xincai
            Distinguished Professors Awarded by the “Yangtze River Scholar Program”
            1. Yan Chunhua
            2. Zhou Youhe
            3. Chen Fahu
            4. Tu Yongqiang
            5. Wang Rui
            6. Wang Wei
            7. Li Fengmin
            8. Liu Jianquan
            9. Huang Jianping
            10. Zheng Binglin
            11. Luo Honggang
            12. Qin Yong
            13. Gou Xiaohua
            14. Pan Jianwei
            15. Zhang Qingming
            16. Wang Jizeng
            17. Hou Suiwen
            Winner of the National Science Fund for Outstanding Young Scholars
            1. Zheng Xiaojing
            2. Tu Yongqiang
            3. Zhou Youhe
            4. Chen Fahu
            5. Wang Rui
            6. Li Fengmin
            7. An Lizhe
            8. Sun Donghuai
            9. Huang Jianping
            10. Liu Jianquan
            11. Pan Baotian
            12. Xue Desheng
            13. Wang Yuhua
            14. He Jinsheng
            15. She Xuegong
            16. Tian Wenshou
            17. Luo Honggang
            18. Wang Wei
            19. Zhang Haoli
            20. Liu Xiang
            21. Fan Chunan
            22. Dong Guanghui
            National Candidate for the Millions of Talents Program
            1. Chen Fahu
            2. Zheng Xiaojing
            3. Tu Yongqiang
            4. Wang Rui
            5. Pan Baotian
            6. Liu Weisheng
            7. Wang Yanrong
            8. Yuan Zhanting
            9. Wang Wei
            10. Long Ruijun
            11. Xu Lili
            12. Liu Jinrong
            Teaching Master of Higher Education Admitted by Ministry of Education
            1. Wang Naiang
            2. Zhou Youhe
            3. Wang Xilong
            4. Bao Guoxian
            Top Young Talent of the Ten Thousand Talents Program
            1. Qin Yong
            2. Deng Jianming
            3. Liu Xiang
            4. Zhang Xingyi
            5. Qiu Qiang
            Youth Candidates of “Yangtze River Scholars Program”
            1. Fan Chunan
            2. Deng Jianming
            3. Dong Guanghui
            4. Xiang Yun
            Candidates of the Innovative Talents Program Recognized by the Ministry of Science and Technology
            1. Liu Xiang
            2. Wang Wei
            3. Deng Jianming
            4. Zhang Haoli
            5. Qin Yong
            6. Xiong Youcai
            7. Nie Junsheng
            Winner of the National Science Fund for Outstanding Young Scholars
            1. Liu Xiang
            2. Wu Yi
            3. Zhang Jinlin
            4. Qin Yong
            5. Qiu Qiang
            6. Deng Jianming
            7. Fan Chunan
            8. Han Bing
            9. Huang Liang
            10. Fang Xiangwen
            11. Nie Junsheng
            12. Shao Xiangfeng
            13. Liu Yuxiao
            14. Sun Chunyou
            15. Zhao Changming
            16. Wang Xin
            17. Zhang Xingyi
            18. Xiang Yun
            19. Liu Zhipeng
            20. Liu Jianbao
            21. Guan Xiaodan
            22. Li Yu
            23. Chen Jianhui

                  
                  

                       Buy a car

                       news

                       Super League

                       city

                       Real estate

                       Finance

                       car

                       game

                       the weather